• TOP
  • Para sa bagong registration

Para sa bagong registration

Para sa mga customers na walang printer

※ Kung walang printer sundin lamang ang pamantayan na nasa
  ibaba at maaari kayong mag request na mapadalahan kayo ng
  Pre-registration application form.
  Para sa mga katanungan, sumangguni po lamang sa DSK
  International Money Transfer Service Center.

Gawin ang application sa web 
at tanggapin by mail

※ Matapos i-enter ang sender's (applicant)
at receiver's information, ipapadala sa inyo ng DSK Int'l Money
Transfer Support Center ang printed form.

Pag-enter ng
impormasyon sa
Pre-Registration
application form
at pag-request
ng post mailing
Pagtanggap
ng printed
Pre-registration
Application form
by postal mail
Ihanda ang
identification
documents at
ipadala
Tanggapin ang inyong
registration card
Maaari na kayong mag-apply
ng Money Transfer request

Para sa mga customers na gustong 
gumamit ng hand written application form

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top