• TOP
  • Para sa bagong registration

Para sa bagong registration

Kinakailangan makapag register muna bago magamit ang service.Kinakailangan makapag submit ng Pre-registration application para makapag pa register.
※Kung nais magkaroon ng pre-registration form mangyari lang na paki pindot ang button sa ibaba.
Para sa kumpletong kaalaman tungkol sa serbisyong ito, paki click po dito.

Paano makakuha ng pre-registration form


Customers na may printer

※ Maaari kayo makapag print ng sarili niyong application form.

Customers who do not have printer
Para sa mga customers na walang printer

※ Padadalhan kayo ng DSK International Money Transfer Support
Center ng Pre-Registration Application Form.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top