• TOP
  • Baguhin ang impormasyon ng sender o receiver

Ukol sa SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)

Maraming salamat po sa pagpapatuloy na paggamit ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store.

May mga pagkakataon na maaaring magpadala sa mga customers ng SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) ang aming kumpanya.

*Libre lang and walang bayad and pagtanggap ng SMS.
*Ang aming SMS ay hindi pwedeng padalhan ng reply.

Saan ipadadala ang SMS

Ipadadala ang SMS message sa cellphone number ng customer na naka-register sa aming service.

Laman ng SMS Message

・Pakiusap ukol sa pag-submit ng documents
・Impormasyon ukol sa mga campaigns o promotions
・Pakiusap ng pagtawag ng customer sa call center

*Hindi namin ipapadala sa SMS ang inyong pangalan o kahit ano pa mang private information.
*Hindi namin aalamin sa pamamagitan ng SMS ang inyong private information, password, at iba pa.
*Hindi namin maaaring i-suspend anf pagpapadala ng SMS kung mayroong importanteng bagay ukol sa paggamit sa aming service na kailangan kaming ipaalam sa customer.

Sa hinaharap, inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtangkilik sa Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top