Mga Madalas na Katanungan

Ukol sa Kumpanya at Serbisyo

1. Ano ba itong "International Padala ng Pera ng Western Union® via Convenience Stores (Pre-Registration Type)"?

Ito ay isang serbisyo kung saan ang isang tao ay maaaring magpadala ng Japanese Yen sa isang tao (ang tatanggap ng pera ay kailangang rehistrado at tumutugon sa mga espesipikasyon ng aming kumpanya) na nasa ibang bansa sa currency ng pera na ginagamit sa bansang padadalhan.

Page Top

2. Ano ang MTCN?

Ang MTCN (Money Transfer Control number) ay isang natatanging numero na ibinibigay sa kapag kayo ay gumamit ng serbisyo ng padala sa ibang bansa. Ang numerong ito ay mahalaga at kailangang ipakita o ibigay ng tatanggap ng pera sa himpilan o ahensiya kung saan kukunin ang perang ipinadala. Huwag ipaalam sa ibang tao, maliban sa taong tatanggap ng pera, ang numerong ito. Ang aming kumpanya ay walang pananagutan sa kapinsalaan na maaaring mangyari sakaling ang MTCN ay magamit ng ibang tao maliban sa taong tatanggap ng ipinadalang pera.

Page Top

3. Anong wika ang ginagamit dito?

Ang International Money Transfer Service ay nagbibigay ng serbisyo sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Tagalog, Espanyol, Portuges, Thai, Indonesiyo at Vietnamese.

Page Top

4. Anong uri ng kumpanya ang Western Union®?

Ang Western Union® ay nagbibigay ng mabilis at siguradong paraan ng padala ng pera saan man sa buong mundo. Ang Western Union® ay may mahigit sa 140 taong experience sa pagbibigay ng ganitong uri ng serbisyo. Ang Western Union® ay may isa sa pinakamalaking international money transfer service para sa individual o corporate na customers sa buong mundo.

Ang Western Union® ay nagbibigay ng mabilis at siguradong padala ng pera sa pamamagitan ng mahigit sa 210 na lokasyon sa Japan. Sa ngayon, patuloy pang dumarami ang service locations nito. Sa Western Union® International Money Transfer Service, perang ipinadala ay maaaring matanggap sa higit sa 500,000 locations sa higit sa 200 bansa sa buong mundo.

Page Top

5. Pakibigay ang numero ng telepono na maaring tawagan upang makipag-ugnayan sa Western Union®.

Maaaring tumawag sa Customer Service Center ng Western Union® (0034-800-400-733; Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS) .
(Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00, araw-araw)

Page Top

6. Protektado ba ang padalang pera kung sakaling ma-bankrupt (mawalan ng pera) ang Western Union® bago makuha ang pera ng taong pinadalhan?

Ang perang padala ay ligtas sa bankruptcy dahil ang Western Union® ay may kontrata sa MizuhoBank kung saan ang padalang pera ay may guarantee at maaaring ibalik sa pamamagitan ng tinatawag na bond (performance bond).

Page Top