Mga Madalas na Katanungan

Aplikasyon para sa Padala ng Pera

1. Gaano kalaki ang halaga ng pera na limitado sa bawat padala? May limitasyon ba kung ilang ulit o sa halaga ng pera na ipapadala?

Ang limitasyon sa bawat padala ay 300,000 yen (ngunit depende sa convenience store, maaaring bumaba ang limitasyon sa halaga). Para sa kabuuang halaga ng padala, ang limitasyon sa bawat buwan ay 2,000,000 yen at sa bawat taon ay 5,000,000 yen. Tuwing unang araw ng buwan at unang araw ng bagong taon (Jan. 1) ay sinisimulan ang pagbilang ng kabuuang halaga ng padala.

Maaaring hindi matanggap and pera kung mahigit isang beses sa isang araw magpadala ng pera sa iisang tao.

Page Top

2. Mayroon bang limitasyon sa paggamit ng International Money Transfer Service?

Ang mga sumusunod ay ang mga dahilan ng padala ng pera. Piliin ang alinman sa mga ito para sa bawat tatanggap ng pera at isulat sa pre-registration form. Piliin sa Kiosk terminal screen ang dahilan sa bawat padala.

  • a. Padala ng pera sa pamilya
  • b. Deposito sa bangko
  • c. Matrikula
  • d. Medikal na gastusin
  • e. Gastusin para sa pamumuhay
  • f. Gastusin para sa paglalakbay
  • g. Donasyon
  • h. Pensyon, suweldo, at kabayaran.

Page Top

3. Anong halaga ng palitan ng pera ang ginagamit sa oras ng pagpapadala?

Ang halaga ng palitan ng pera na gagamitin ay ang kasalukuyang halaga na nakasulat sa Kiosk screen sa panahon ng padala.

Page Top

4. Nais kong malaman ang kalagayan ng aking ipinadalang pera. Nais kong malaman kong sigurado bang natanggap na ang ipinadala kong pera.

Tumawag sa DSK International Money Transfer Support Center (0120-3630-44; Libreng Tawag: Maaari rin ang mobile phone o PHS)
(Oras ng pagtangkilik ng tawag: Buong taon, araw-araw 9:00 - 22:00)

Page Top

5. Ano ang kailangang dalhin kapag magpapadala ng pera?

Ihanda ang perang ipapadala at ang bayad para sa padala nito. Tandaan na kailangan ninyo ang ID at password para sa padala ng pera.

1.Kapag nakapag apply ka ng money transfer mula sa website at nakatangap ng Payment Number .
Ang Payment Number ay kailangan upang tapusin ang application para sa money transfer.
※Kapag mag-aapply ng money transfer sa web o kaya sa mobile site, ipapadala namin ang inyong payment number sa inyong e-mail address .

2.Kapag ikaw ay may balak mag money transfer request sa Kiosk terminal, ang ID, password, araw ng kapanganakan ay kinakailangan.

Page Top

6. Kailan kailangang magbayad pagkatapos ng aplikasyon para sa pagpapadala ng pera?

Ang tiket ay mawawalan ng bisa matapos ang 30 minutos kaya't kinakailangan itong bayaran sa loob ng 30 minutos.

Page Top

7. Anong oras puwedeng magpadala ng pera?

Maaaring magpadala sa convenience stores 9:00 - 21:00 araw-araw (bagamat ang DSK International Money Transfer Support Center ay bukas 9:00 - 22:00 araw-araw, ang mga Kiosk terminal sa convenience store naman ay bukas lamang 9:00 - 21:00 araw-araw).

Maaaring gumawa ng website transaction para sa money transfer 24 oras.

Pagkatapos gawain ang website transaction , mayroon kayong matatanggap na Payment Number, na kailangan ninyong i-enter sa Kiosk terminal sa convenience store upang ma proseso ang aplikasyon ng money transfer transaction, at pagkatapos ay maaari nang bayaran sa cashier.

Page Top

8. [ Pagbabago pagkatapos magpadala ]
Maaari pa bang baguhin ang mga nilalaman ng transaksyon (pera, pangalan, address, tatanggap ng pera, bansang papadalhan, halaga ng ipapadalang pera, at iba pa) matapos maipadala na sa ibang bansa ang pera?

Kung hindi pa natatanggap ng receiver ang pera ay maaaring palitan ang impormasyon ng transaction, katulad ng:
・ibang receiver
・pangalan ng receiver
・padadalhang bansa
・matatanggap na currency

Tumawag sa DSK International Padala ng Pera Support Center. Ipapadala sa inyong address sa pamamagitan ng regular mail ang kopya ng pre-registration form.

Page Top

9. Ano ang ticket?

Ang Application Ticket ay lalabas mula sa Kiosk terminal sa conveniece store matapos gawain ang money transfer transaction. Dalhin ang ticket at bayaran sa cashier ng convenience store.

Page Top

10. Ano ang resibo?

Ang resibo (receipt) ay matatanggap matapos magbayad sa cashier. Nakasulat ang MTCN (Money Transfer Control Number) sa resibo na matatanggap sa cashier.

Page Top