Detalye ng paraan ng pag-request ng money transfer

Ang mg sumusunod ay ang paraan ng pag-request ng money transfer sa internet.

説明事項の同意

Pagkatapos mabasang mabuti ang Mahahalagang Bagay Ukol sa International Padala ng Pera Service, sumang-ayon (i-check), at i-click ang "Confirm" button.

*Ang screen na ito ay example lamang

1

Piliin ang receiver

Pillin ang receiver ng money transfer sa pamamagitan ng pag-click ng "Select" button.
Kung nais magpadala sa taong hindi nakalista sa list ng receivers, i-click ang "Add receiver" at idagdag ang information ng receiver.

*Ang screen na ito ay example lamang.

1

I-enter ang detalye ng money transfer

I-enter ang dahilan ng pagpapadala, ang currency ng pera at ang halaga ng padala, at i-click ang "Next".
Para magdagdag ng e-mail address para sa pagtanggap ng Payment Number, i-enter ang e-mail sa money transfer notice.

*Ang screen na ito ay example lamang.

1

I-check ang detalye ng money transfer

I-check na ang mga detalye ay tama, at i-click ang "OK" button.

*Ang screen na ito ay example lamang.

1

Tapusin ang money transfer

Kapag natapos na ang money transfer request, ang Payment Number ay mai-issue.
Ang Payment Number ay ipaaalam sa e-mail na inyong ibinigay.

*Ang screen na ito ay example lamang.

1

インターネットで送金申込(ログイン)

*Bayaran ang principal (perang ipapadala) at ang transfer fee sa convenience store.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top